فاصله میان دو دریا

و هر چیز زنده‏اى را از آب پدید آوردیم

فاصله میان دو دریا

دو دریا 

سوره النمل, آیات ۶۰ و ۶۱
[
آیا آنچه شریک مى‏پندارندبهتر است] یا آن کس که آسمانها و زمین را خلق کرد و براى شما آبى از آسمان فرودآورد پس به وسیله آن باغهاى بهجت‏انگیز رویانیدیمکار شما نبود که درختانش رابرویانیدآیا معبودى با خداست [نه] بلکه آنان قومى منحرفند.
[
آیا شریکانىکه مى‏پندارند بهتر است] یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدیدآورد و براى آنکوه‏هارا [مانند لنگر] قرار داد ومیان دودریا برزخى گذاشتآیا معبودى با خداست [نه] بلکه بیشترشان نمى‏دانند

مطلب فوق برگرفته از پارس قرآن

/ 0 نظر / 8 بازدید