تصویر تکان دهنده العراقیه از آغاز جهاد نکاح در موصل

تصویر تکان دهنده العراقیه از آغاز جهاد نکاح در موصل  

http://www.shia-news.com/fa/news/76412/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید